neapel

  1. josef

    "Supervulkan" Phlegräische Felder bei Neapel droht auszubrechen

    https://www.welt.de/kmpkt/article164632683/Europas-einziger-Supervulkan-koennte-bald-aktiv-werden.html
Oben